Hội nghị Trung ương 13 biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị

15/12/2015 06:48

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng Khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 13 biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 13

Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng Khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. 

Bàn nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành T.Ư sẽ bàn về các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; về nhân sự Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư Khóa XII; Dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

T.Ư cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Khóa XI; Báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Báo cáo công tác tài chính Đảng và Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 12 đến Hội nghị T.Ư 13.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số vấn đề để T.Ư thảo luận.

Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, tính đến ngày 6/11/2015, đã có 68 Đảng bộ trực thuộc T.Ư gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ (và của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện) góp ý vào các văn kiện trình Đại hội XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào báo cáo giải trình, tiếp thu vào toàn văn các dự thảo với tinh thần thực sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau. Đồng thời, cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XII của Đảng.

Về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XI về xây dựng Đảng,Tổng Bí thư nêu rõ: Trên cơ sở các báo cáo tổng kết của các Đảng bộ trực thuộc, Bộ phận Thường trực T.Ư 4 đã chuẩn bị dự thảo các báo cáo tổng kết; tổ chức 4 Hội nghị tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh để lấy ý kiến của đại diện 42 tỉnh ủy, thành ủy và 31 cơ quan, tổ chức Đảng trực thuộc T.Ư. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu, chỉ đạo hoàn chỉnh để trình Ban Chấp hành T.Ư.

Tổng Bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung nêu trong báo cáo, tập trung vào 3 nội dung và 4 nhóm giải pháp. Đó là, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra. Đồng thời, góp ý thêm về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XII, Quốc hội, Chính phủ những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị Trung ương 13 biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị 2
Hội nghị T.Ư 13 khai mạc sáng 14/12

Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị

Về nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII, tại Hội nghị T.Ư lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo T.Ư về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành T.Ư; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII.

T.Ư sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các đồng chí Ủy viên T.Ư Khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên T.Ư Khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử Khóa XII.

Đồng thời, T.Ư cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư Khóa XII. Theo quy trình công tác nhân sự, các đồng chí Ủy viên T.Ư Khóa XI (kể cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Nhấn mạnh đây là công việc hết sức hệ trọng, Tổng Bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận, cho ý kiến, tạo sự thống nhất cao, làm cơ sở để T.Ư bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy trình.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí T.Ư, trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và thực tiễn chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành T.Ư Khóa XI ban hành, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo quy chế làm việc và dự thảo quy chế bầu cử trình Đại hội XII của Đảng. Chú trọng bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

“Hội nghị T.Ư lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đề nghị các đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 22/12.

TTXVN