600 đại biểu, văn nghệ sĩ dự "hội nghị Diên Hồng" về văn hóa

24/11/2021 08:06

Đây là hội nghị có tính chất lịch sử về văn hóa, diễn ra sau 75 năm Bác Hồ tổ chức hội nghị lần đầu tiên năm 1946.

Hôm nay (ngày 24/11), hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng long trọng khai mạc sáng 24/11 tại hội trường Diên Hồng (nhà Quốc hội).

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng.

Hội nghị có sự tham gia của gần 600 đại biểu gồm lãnh đạo các bộ, ngành; văn nghệ sĩ và đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội... Hội nghị còn được trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và mở rộng đến các cơ quan, đơn vị.

600 đại biểu, văn nghệ sĩ dự

Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật "Niềm tin và khát vọng" do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức chào mừng hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII về văn hóa.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong việc chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng, nội dung trọng tâm xuyên suốt của hội nghị là dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa.

Dựa trên đường lối của Đảng, tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đã được Đảng xác định là kim chỉ nam cho hành động, hội nghị lần này là dịp nhìn lại một cách sâu sắc trong hơn 35 năm dưới sự đổi mới của Đảng về văn hóa đã đạt được thành tựu, khó khăn, yếu kém gì, để từ đó rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhằm có nhận thức đúng đắn.

"Từ nhận thức có tính chất hệ thống về các quan điểm của Đảng, thực tiễn qua 35 năm đổi mới của Đảng, ở góc độ văn hóa, yêu cầu đặt ra là phải xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới trên trục xuyên suốt là phát triển văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường" - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo tóm tắt về việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, cũng như các định hướng, giải pháp nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị cũng sẽ nghe các tham luận về Tìm hiểu động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành VH-TT-DL giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Để văn hóa, văn nghệ "soi đường cho quốc dân đi"; Xây dựng môi trường văn hóa: Nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Vấn đề nguồn nhân lực và đa dạng hoạt động ở các thiết chế văn hóa; Phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp...

Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới và Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động.

Phùng Đô