Huế: Tạm dừng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập

07/12/2017 19:24

Tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu tạm dừng việc tuyển dụng viên chức để sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập...

huế: tạm dừng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập

Tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu tạm dừng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP Huế tạm dừng việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, kể từ ngày 22/11/2017. Riêng việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế và GD&ĐT, sẽ có hướng dẫn cụ thể riêng. 

Cũng tại văn bản số 8601/UBND-NV về việc tạm dừng việc tuyển dụng viên chức để sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức trước thời điểm 22/11/2017 thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện quá trình xã hội hóa gắn liền việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đang xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị, địa phương.

Duy Lợi