Infographic: Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/07/2021 16:00

Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 27 thành viên, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 4 Phó thủ tướng, 22 Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Nhóm phóng viên