Infographic: Hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2030 có những gì?

08/10/2021 06:00

Đến năm 2030, các cảng quốc tế có thể tiếp nhận tàu container đến 250 nghìn tấn; cảng/bến cảng có thể tiếp nhận các “siêu tàu” du lịch.

Nam Khánh,  Tường media