Infographic: Kết quả phiếu tín nhiệm của 48 lãnh đạo cấp cao

25/10/2018 16:36

Quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu việc lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Infographic: Kết quả phiếu tín nhiệm của 48 lãnh đạo cấp cao 1

 

.