Infographic: Những "vùng đỏ", "3 tại chỗ" tại Hà Nội sau ngày 6/9

04/09/2021 12:41

Tại Hà Nội có 3 vùng được phân chia để kiểm soát dịch, trong đó 10 quận huyện được xác định là "vùng đỏ", tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16.

Mỹ Hà