Infographic: Phương án phân chia 25 gói thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

08/11/2022 13:53

Ngoài 2 dự án thành phần có 1 gói thầu, 3 dự án có tổng giá trị các gói thầu từ 12.000 tỷ đồng trở lên, 7 dự án được chia 2 gói thầu/dự án.

Tường media - Nam Khánh