Quy định chuẩn cho xe chở hàng hóa, địa phương không được làm trái

28/08/2021 14:06

Đối với xe dán thẻ luồng xanh có mã QR Code của ngành GTVT, chỉ kiểm tra tại điểm đi/đến. Tất cả quy định khác là trái chỉ đạo của Thủ tướng.

Trần Duy,  Tường media