Infographic: Quy trình mới 3 bước lưu thông hàng hoá bằng mã QR code

26/08/2021 21:13

Tổng cục Đường bộ VN chính thức vận hành phần mềm kê khai thông tin để nhận giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR code tự động.

Trần Duy - Tường media