Infographic: Sơ lược tiểu sử 3 tân Phó chủ tịch Quốc hội

01/04/2021 12:57

Ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải và ông Nguyễn Khắc Định được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nhóm phóng viên