Infographic: Sơ lược tiểu sử nữ Thống đốc ngân hàng Việt Nam đầu tiên

12/11/2020 11:25

Sau khi được Quốc hội phê chuẩn sáng 12/11, bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, trở thành nữ Thống đốc ngân hàng đầu tiên của Việt Nam.

Nhóm phóng viên