Infographic: Sơ lược tiểu sử Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

15/07/2022 13:07

Bà Đào Hồng Lan, 51 tuổi, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Ninh được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế từ ngày 15/7/2022.

Phùng Đô,  Tường media