Infographic: Sơ lược tiểu sử Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

06/02/2021 12:42

Sau khi tái cử Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư.

Nhóm phóng viên