Kết luận thanh tra bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh tra Chính phủ

24/02/2017 09:40

Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra việc bổ nhiệm hàng loạt chức vụ lãnh đạo tại Thanh tra Chính phủ.

Kết luận thanh tra bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh tra Chính phủ 1

Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ, từ ngày 1/1/2015 - 30/6/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ (thời điểm này là ông Huỳnh Phong Tranh) đã quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp (năm 2015: 33 trường hợp, năm 2016: 15 trường hợp), gồm 15 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 33 trường hợp cấp phòng (từ tháng 8/2011 đến hết năm 2014, Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm 72 trường hợp, gồm 19 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 53 trường hợp cấp phòng); điều động bổ nhiệm ngang cấp 9 trường hợp, gồm 8 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 1 trường hợp cấp phòng.

Đồng thời, bổ nhiệm lại 21 trường hợp, gồm 16 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 5 trường hợp cấp phòng; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 4 trường hợp, gồm 2 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 2 trường hợp cấp phòng.

Kết quả thanh tra của Bộ Nội vụ khẳng định, Thanh tra Chính phủ đã áp dụng các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế của Thanh tra Chính phủ để thực hiện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trong từng giai đoạn và thực hiện trình tự, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, cũng theo kết luận thanh tra, còn 1 quyết định điều động, bổ nhiệm không ghi thời hạn giữ chức vụ; 3 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định. Ngoài ra, có 2 trường hợp điều động, bổ nhiệm ngang cấp tại 2 đơn vị vượt quá số lượng cấp phó so với quy định.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, đối với trường hợp được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, do tính chất công việc đặc thù, phức tạp, Ban Tiếp công dân Trung ương đã báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung thêm 1 Phó Trưởng ban để giao phụ trách Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh; đối với trường hợp được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục II để thực hiện việc sắp xếp nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ (được điều động tháng 12/2015, đến tháng 3/2016 chuyển công tác đến cơ quan khác).

Trên cơ sở thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để khắc phục, thực hiện đúng quy định trong thời gian tiếp theo; không thực hiện việc bổ nhiệm (bao gồm điều động ngang cấp) tại các đơn vị đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định.

Xem thêm Video:

H.Vũ