Kết luận thanh tra Sở có 44 lãnh đạo: Cơ bản... đúng quy trình

19/01/2017 10:57

Đa số trường hợp bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại Sở LĐ-TB&XH Hải Dương đúng quy định, tuy còn một số thiếu sót...

kết luận thanh tra sở có 44 lãnh đạo: cơ bản... đúng quy trình

Trụ sở Sở LĐ-TB&XH Hải Dương.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa chính thức công bố kết luận thanh tra trong vụ việc ở Sở LĐ-TB&XH Hải Dương - nơi có đến 44/46 người làm lãnh đạo từ cấp phòng trở lên.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, nhìn chung việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng được Sở LĐ-TB&XH thực hiện theo đúng quy định. Đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế, các công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số thiếu sót như có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính; một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở LĐ-TB&XH Hải Dương chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm lên cấp phó; một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Trong quá trình thanh tra, giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương quyết định cho bảy công chức thôi giữ chức vụ phóng trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một phó trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016, số lượng phó trưởng phòng của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương là 23 người.

Tuy nhiên, hiện nay Phòng Kế hoạch tài chính và Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại đề án xác định vị trí việc làm.

Trên cơ sở kết luận, Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Dương rà soát về điều kiện tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng, miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, bảo đảm số lượng phù hợp quy định. Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các phòng ban chuyên môn của Sở.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Chỉ đạo giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Dương xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức; Thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra.

Xem thêm Video:

H.Vũ