Khen thưởng doanh nghiệp giao thông thi đua hội nhập

24/10/2017 15:54

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

khen thưởng doanh nghiệp giao thông thi đua hội nhập

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thi đua nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên lĩnh vực GTVT phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời xây dựng doanh nghiệp GTVT có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững; qua các phong trào thi đua, phát huy và khuyến khích tính sáng tạo của các doanh nghiệp…

Cụ thể, theo kế hoạch này, đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, thi đua nâng cao năng lực xây dựng và thực thi cơ chế chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; Thi đua áp dụng phương thức quản lý hiện đại, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công…

Đối với doanh nghiệp, thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Thi đua cải tiến, áp dụng khoa học, kĩ thuật và công nghệ thông tin vào hoạt động SXKD để nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện tái cấu trúc và định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng kinh tế trí thức, tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay…

Bộ GTVT sẽ lấy kết quả triển khai tổ chức phong trào hàng năm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một trong những nội dung để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng. Bộ cũng tổ chức sơ kết phong trào và đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu để khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT. Khi tiến hành tổng kết phong trào giai đoạn 2017-2020 sẽ khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT hoặc trình có cấp có thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng hoặc trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân tiêu biểu trong phong trào.

Kỳ Nam