Kho bạc từ chối thanh toán trên 165 tỷ đồng

06/02/2018 07:11

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong niên độ ngân sách nhà nước năm 2017, đơn vị đã từ chối 165,1 tỷ đồng.

kho bạc từ chối thanh toán trên 165 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Năm 2017, dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (đã loại trừ số tạm ứng và dự toán năm trước chuyển sang) là 902.880 tỷ đồng. Đến ngày 31/1/2018, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát đạt 846.517 tỷ đồng, bằng 93,8% dự toán năm. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 20.205 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 60,1 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), đến hết ngày 31/1/2018, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 304.645,2 tỷ đồng, bằng 87,9% so với kế hoạch năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 (lũy kế vốn đầu tư giải ngân 13 tháng năm 2016 là 311.571,7 tỷ đồng, đạt 91,9% so với kế hoạch vốn năm 2016). Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN từ chối thanh toán khoảng 105 tỷ đồng.

Cao Sơn