Khoảng 3.464 hộ dân phải di dời và bố trí nơi ở mới

03/10/2014 09:20

Hiện Thừa Thiên Huế có khoảng 3.464 hộ dân thuộc diện phải di dời và bố trí nơi ở mới, trong đó nhiều nhất là huyện A Lưới (khoảng 918 hộ), Nam Đông (250 hộ), Phong Điền (275 hộ)…

khoảng 3.464 hộ dân phải di dời và bố trí nơi ở mới
Một khu dân cư tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, hiện Thừa Thiên Huế có khoảng 3.464 hộ dân thuộc diện phải di dời và bố trí nơi ở mới, trong đó nhiều nhất là huyện A Lưới (khoảng 918 hộ), Nam Đông (250 hộ), Phong Điền (275 hộ)…

Việc quy hoạch bố trí dân cư thực hiện theo 2 hình thức là bố trí ổn định dân cư tập trung tại các khu định cư mới và bố trí ổn định dân cư xen ghép, ổn định tại chỗ nhằm ổn định cuộc sống cho người dân, hạn chế thấp nhất thiết hại do thiên tai và tình trạng di dân tự do, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.

Nguồn vốn thực hiện quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2014 - 2020 ước tính trên 380 tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương trên 267 tỷ đồng, còn lại nguồn ngân sách tỉnh và nguồn huy động khác). Trong đó, nguồn vốn xây dựng cơ bản khoảng 307 tỷ đồng, nguồn vốn hỗ trợ di chuyển trên 74 tỷ đồng.

Ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc quy hoạch bố trí ổn định dân cư nói trên phải gắn với quy hoạch sử dụng đất đai đã được phê duyệt. Trước mắt, ưu tiên việc bố trí dân cư theo phương án xen ghép nhằm ổn định cuộc sống của người dân nơi thường hay xảy ra thiên tai bão lũ, đối với vùng đặc biệt khó khăn có thể lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác.

Lam Trình