Kiến nghị bổ sung 6 ngành nghề có điều kiện

09/08/2016 07:30

Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa kiến nghị lên Quốc hội, bỏ 28 ngành nghề kinh doanh...

Keyword đầu tiên có dấu

VCCI đề xuất bổ sung dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Ảnh: Ngô Vinh

Trong bản đề xuất của mình, VCCI cũng đề xuất bổ sung 6 ngành nghề vào danh mục kinh doanh có điều kiện gồm: Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; dịch vụ tư vấn du học; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; dịch vụ đánh giá sự phù hợp và kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.

VCCI cũng đề nghị bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí để xác định ngành nghề nào là ngành nghề có điều kiện, ngành nghề nào hạn chế đầu tư và trình tự, thủ tục xem xét, quyết định các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Bổ sung các nguyên tắc xây dựng các điều kiện kinh doanh, cụ thể như vốn, nhân lực, chứng chỉ hành nghề, địa điểm, trang thiết bị, công nghệ, kinh nghiệm...

Đối với các luật khác liên quan như Luật Quản lý Thuế, VCCI đề nghị bỏ quy định về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, bỏ quy định lãi suất tính tiền chậm nộp thuế nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch trong việc nộp thuế của doanh nghiệp.  

C.Sơn