Kinh doanh hàng không: Đến lúc nhìn lại hiệu quả doanh thu

10/05/2019 09:01

Thị trường hàng không Việt Nam đã có dấu hiệu chững lại từ năm 2017 sau giai đoạn tăng trưởng nóng.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Nhóm công ty Vietnam Airlines (Vietnam Airlines, Jestar Pacific, Vasco) có tổng thị phần 55,3%, dẫn đầu ngành hàng không Việt Nam

Thị trường hàng không Việt Nam đã có dấu hiệu chững lại từ năm 2017 sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Nhiều chuyên gia nhận định thời kỳ kinh doanh hàng không chạy theo tăng trưởng số lượng hành khách đang dần qua.

Thc cht ca tăng trưởng

Trong ba năm 2013-2016, th trường hàng không ni đa tăng trưởng mc 12,6-29,1%. Tăng mnh nht din ra phân khúc hàng không giá r (LCC) vi thi đim tăng đnh cao lên đến 38%. Còn hàng không truyn thng tăng mc n đnh và thp bng na con s này.

Nhưng thi hoàng kim v s lượng hành khách tăng vt đã qua. K t năm 2017, th trường hàng không Vit Nam ch tăng 9,9% và sang năm 2018 con s này ch còn là 6,9%.

Thng kê mi đây ca Cc Hàng không VN, mc tăng toàn th trường còn st gim mnh hơn. Quý 1/2019, sn lượng vn chuyn khách ca các hãng hàng không Vit Nam ch đt 12,5 triu lượt, tăng 4,4% so vi cùng k năm ngoái. Trong đó, vn chuyn khách quc tế tăng 8,4% và khách ni đa ch tăng 2,4%.

Mt lãnh đo ca Cc Hàng không VN cho hay, thc cht tăng nóng my năm trước tp trung vào phân khúc dch v hàng không giá rẻ, còn cc din th trường hàng không Vit Nam chưa có biến đng mnh. Và đây là thi đim thích hp đ gii tài chính nhìn nhn hiu qu doanh thu, li nhun thc cht ca các hãng hàng không như thế nào. Nht là thi k chy theo sn lượng vn chuyn đã qua. Gii kinh doanh hàng không thường quan tâm nht đến doanh thu trung bình/khách và doanh thu trên nhng đường bay trc chính, chiến lược ca tng hãng đ đánh giá hiu qu ngành ngh kinh doanh ct lõi ca hãng đó.

Theo bn cáo bch khi chuyn sàn niêm yết sang HOSE hôm 7/5, Vietnam Airlines cho biết nhóm công ty Vietnam Airlines (Vietnam Airlines, Jestar Pacific, Vasco) có tng th phn 55,3%, dn đu ngành hàng không Vit Nam. Vietnam Airlines được đnh v là hãng hàng không truyn thng, có s khác bit ln vi các hãng còn li ch Vietnam Airlines va kinh doanh trên phân khúc hàng không truyn thng vi đ ph hu hết nhóm khách hàng có chi tiêu, thu nhp cao, va kết hp toàn din vi Jestar Pacific kinh doanh trên c nhóm khách hàng có chi phí thp.

Nm phân khúc khách hàng doanh thu cao

Cáo bch ca Vietnam Airlines cho biết, năm 2018, hãng đt 98.950 t đng doanh thu và 3.312 t đng li nhun trước thuế hp nht - đây đu là nhng mc doanh thu và li nhun k lc trong 25 năm hot đng. Trong s này, doanh thu thun t ngành ngh kinh doanh vn ti hàng không đt 96.810 t đng (chiếm 81,16%). Doanh thu vn ti hàng không tăng ch yếu do vn chuyn hành khách, vn chuyn hàng hóa và doanh thu thuê chuyến tăng.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Năm 2018, Vietnam Airlines đạt doanh thu gần 99 nghìn tỷ đồng

Câu hi đt ra là trong bn năm sau c phn hóa và hot đng theo mô hình công ty c phn (2015-2018), Vietnam Airlines gim tng sn lượng vn chuyn hành khách, ch đt 96,4% so vi mc tiêu đt ra trước đó, và thm chí c tng doanh thu hp nht bn năm cũng gim (ch đt 84,6%) so vi kế hoch (mt phn do tác đng ca st gim sn lượng vn chuyn), vy mà li nhun trước thuế hp nht bn năm tăng 111,5% so vi kế hoch, lý do nm đâu?

Câu tr li nm ch hãng ch đng ct gim sn lượng vn chuyn theo nhu cu th trường, điu ti cung ng linh hot đ đm bo hiu qu chung ca toàn mng và không bay bng mi giá đ chy theo s lượng.

Vi mng bay quc ni rng khp và mng bay quc tế đa dng, Vietnam Airlines có li thế cnh tranh tuyt đi trong phân khúc khách trung bình và cao vi dch v 4 sao. Đây là ngun khách hàng mang li tăng trưởng 7% cho doanh nghip trong năm năm (2013-2018). Vic tăng trưởng 7% khách có doanh thu cao có giá tr gp đôi tăng trưởng doanh thu chy theo s lượng khách ch vì mc đích đy ti mà không xét đến chi phí.

Mạng bay quc ni rng khp và mng bay quc tế đa dng, Vietnam Airlines có li thế cnh tranh tuyt đi trong phân khúc khách trung bình và cao vi dch v 4 sao.

Vic cnh tranh gia các hãng hàng không Vit Nam tp trung ti các đường bay quc ni trc chính là Hà Ni - Sài Gòn - Đà Nng và đường bay quc tế Đông Nam Á, Đông Bc Á. Ti các đường bay này, Vietnam Airlines không nhng dn đu v s chuyến bay, gi bay mà quan trng nht là chiếm lĩnh phân khúc khách hàng có doanh thu cao và doanh thu trung bình.

Ly ví d, trên đường bay Hà Ni - Sài Gòn, thng kê ca hãng cho thy có 48% khách bay trên Vietnam Airlines. Trong s này, 73% khách doanh thu trung bình và cao (t 1,5 triu đng/vé đến mc 3,2 triu đng/vé tr lên) bay trên Vietnam Airlines, 9% bay trên Jetstar. Như vy, Vietnam Airlines Group chiếm 81% khách hàng doanh thu cao.

Bên cnh đó, ti phân khúc khách hàng giá r 2018 (dưới 1,5 triu đng/vé) trên cùng đường bay nói trên, mt thng kê khác cho thy lượng khách ca Vietnam Airlines và Jetstar chiếm 49% trong khi Vietnam Airlines li không có chính sách bán vé không đng như các hãng khác.

Mt chuyên gia hàng không nói rng, vic Vietnam Airlines thc hin chính sách thng lĩnh nhóm khách hàng có doanh thu trung bình, doanh thu cao th hin đường hướng chiến lược kinh doanh đúng hướng sau c phn hóa, cnh tranh thc s mà không trông ch bt c s h tr nào.

Ngân Anh