Kỳ 3: Làm thật, chuyển biến thật

14/11/2014 07:12

Muốn đăng kiểm xe nhanh chỉ cần kẹp một vài trăm nghìn vào sổ đăng kiểm là xong. ​Ít người dám tin có thể thay đổi được thực tế khá phổ biến này.