Ký kết quy chế phối hợp điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô

02/12/2014 11:25

Quy chế là căn cứ quan trọng để các bộ, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ đã được giao trong quản lý và điều hành các lĩnh vực: tài khóa, tiền tệ, tín dụng, đầu tư, thương mại, giá cả.  

Ký kết quy chế phối hợp điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô 1
Lãnh đạo 3 bộ và Ngân hàng nhà nước VN ký kết quy chế phối hợp

Quy chế là căn cứ quan trọng để các bộ, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 1317/QĐ-TTg trong việc quản lý và điều hành các lĩnh vực: tài khóa, tiền tệ, tín dụng, đầu tư, thương mại và giá cả.

Được biết, ngày 24/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng đề cương Đề án và xin ý kiến của các bộ, cơ quan và các địa phương liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020”.

Dự thảo Đề án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và của các nhà khoa học. Ngày 6/08/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Tổ điều phối và Nhóm thư ký giúp việc để triển khai nhiệm vụ trên, đồng thời các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập các tổ chuyên môn, phối hợp với Tổ điều phối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng dự thảo Quy chế.

Sau nhiều lần trao đổi hoàn thiện, bản Quy chế đã được bốn cơ quan thống nhất nội dung và đi đến ký kết.

Tiến Minh