Lập đề án kết nối giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

14/11/2018 17:01

Bộ GTVT yêu cầu lập đề án kết nối mạng lưới giao thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Lập đề án kết nối giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long 1

Bộ GTVT yêu cầu lập đề án kết nối mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng - Ảnh minh họa 

Bộ GTVT vừa giao Tổng cục Đường bộ VN chủ trì lập đề án kết nối mạng lưới giao thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trình Bộ GTVT

Mục tiêu của đề án để phát huy hiệu quả khai thác các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư, đặc biệt là các dự án có tính chất động lực, tác động lan tỏa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, .

"Nội dung của đề án cần làm rõ các vấn đề như: phân tích, đánh giá toàn diện hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông của khu vực; kết nối hạ tầng giao thông với các cảng biển, các khu công nghiệp, cửa khẩu, các trung tâm  chính trị, kinh tế của vùng", Bộ GTVT yêu cầu. 

Cùng đó, trong nội dung đề án cần xác định nhu cầu vận tải, đánh giá tiềm năng, lợi thế của khu vực, xu thế phát triển ảnh hưởng đến phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khu vực; Từ đó, đề xuất các phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải trong khu vực; Đặc biệt kết nối các cảng biển các khu công nghiệp, cửa khẩu, các trung tâm chính trị, kinh tế của vùng. Xây dựng lộ trình, thứ tự ưu tiên, phương án và hình thức đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ VN hoàn thiện đề án và trình Bộ GTVT trong tháng 4/2019.