Lập đường dây nóng về môi trường và tài nguyên

26/04/2016 17:53

Số điện thoại đường dây nóng là 043.7741918, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

lập đường dây nóng về môi trường và tài nguyên

Người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng về môi trường và tài nguyên này. Ảnh: Trần Lộc

Ngày 25/4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng Trần Hồng Hà ký ban hành quyết định thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Theo đó, đường dây nóng sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong các lĩnh vực: tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, đất đai, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám.

Số điện thoại đường dây nóng là 043.7741918, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtrabtnmt@monre.gov.vn, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

Bộ cũng tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đainhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất theo số điện thoại đường dây nóng: 043.7957889, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính và địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: cucksqlsdd@gmail.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

Bộ trưởng cũng giao cho Thanh tra Bộ bố trí cán bộ trực, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo quy định. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Bộ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng.

Tổng cục Quản lý đất đai bố trí cán bộ trực, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng; xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách, đồng thời gửi Thanh tra Bộ để tổng hợp chung.

C.Sơn