Lấy ý kiến cộng đồng kiến trúc Nhà ga CHK Quốc tế Long Thành

28/12/2016 14:36

Các phương án kiến trúc Nhà ga CHK Quốc tế Long Thành được công bố rộng rãi để người dân đóng góp ý kiến.

Vĩnh Phú