Licogi làm ăn bết bát, Bộ Tài chính đề nghị báo cáo, khắc phục

19/02/2019 12:13

Licogi làm ăn bết bát, thua lỗ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước báo cáo nguyên nhân, khắc phục.

Licogi làm ăn bết bát, thua lỗ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước báo cáo nguyên nhân, khắc phục

Công ty mẹ làm ăn bết bát

Trong văn bản gửi Bộ Xây dựng và người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty Licogi, Bộ Tài chính đã đánh giá tình hình làm ăn thu lỗ, bết bát tại đơn vị này.

Trong đó, riêng tại Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm tới hơn 122 tỷ đồng so với năm trước (giảm 24,6%) chủ yếu do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ gần 159 tỷ đồng năm 2016 còn 16,7 tỷ đồng vào năm 2017. Điều này làm tổng doanh thu giảm hơn 88 tỷ đồng (giảm 16,4%) so với 2016 và chỉ đạt hơn 450 tỷ đồng.

Tiếp tục, 6 tháng đầu năm 2018, Công ty mẹ cũng chỉ đạt hơn 157 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 77 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 (giảm 33%). Doanh thu bán hành và cung cấp dịch vụ giảm tới 52% còn hơn 96 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế qua đó chỉ đạt gần 2,6 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quan (ROA) 6 tháng đầu năm 2018 ở mức rất thấp lần lượt là 0,51% và 0,09%.

Chính vì thế, năm 2017 Licogi chỉ có tổng doanh thu trên 2.721 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với năm 2016 (giảm 7%). Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 âm gần 59 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu của Tổng công ty chỉ đạt 1.314 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế chỉ gần 10 tỷ đồng. ROE và ROA lần lượt chỉ đạt 1,41% và 0,08%.

“Kết quả trên cho thấy Tổng công ty chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp”, Bộ Tài chính thông báo. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước Tại Tổng công ty có báo cáo nguyên nhân doanh thu liên tục giảm và có giải pháp khắc phục.

Khó thanh toán các khoản nợ đến hạn

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 và ngày 30/6/2018 đều là 4,48 lần. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhánh và khả năng thanh toán tức thời của Công ty mẹ tại thời điểm cuối 2017 đều rất thấp: 0,39 lần, 0,36 lần và 0,0014 lần; tại thời điểm tháng 6/2018 lần lượt là 0,37 lần, 0,35 lần và 0,02 lần. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018 âm gần 97,7 tỷ đồng.

“Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 tháng, do tài sản ngắn hạn của Tổng Công ty chủ yếu là nợ phải thu và hàng tồn kho. Số dư tiền gửi tại thời điểm 30/6/2018 chỉ khoảng 40 tỷ đồng”, Bộ Tài chính thông tin.

Đơn vị kiểm toán cũng lưu ý, tại ngày 31/12/2017 tổng số nợ ngắn hạn của Tổng Công ty - Công ty mẹ vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.232 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán cho rằng “sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn về khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty - Công ty mẹ”.

C.Sơn