Long Thành là dự án lớn, cần phải thông qua Quốc hội

01/10/2014 07:08

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết dù các thành viên Chính phủ đã nhất trí đầu tư dự án nhưng đây là dự án quan trọng của quốc gia nên phải được trình Quốc hội thông qua.