Luật mới mở hướng phát triển vận tải đường thủy

18/06/2014 13:19

"Chính sách phát triển vận tải đường thủy nội địa đã được luật hóa theo hướng đồng bộ, hiện đại và kết nối với vận tải đa phương thức"