15. Larung Lar

Larung Gar đã là một kỳ quan của thế giới ở Tây Tạng. Cho đến năm 2016, Larung Gar là học viện Phật giáo Tibtan lớn nhất trên thế giới, với đông đảo các nữ tu, nhà sư và khách hành hương… Không khí học tập và giảng dạy ở nơi này rất sôi động.
15. Larung Lar Larung Gar đã là một kỳ quan của thế giới ở Tây Tạng. Cho đến năm 2016, Larung Gar là học viện Phật giáo Tibtan lớn nhất trên thế giới, với đông đảo các nữ tu, nhà sư và khách hành hương… Không khí học tập và giảng dạy ở nơi này rất sôi động.
Phan Hằng (Theo Globalgrasshopper)