Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản

16/02/2016 06:56

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.

Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản 1
Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”. Mục tiêu của đề án là bảo quản an toàn tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, hạn chế sự hư hỏng của tài liệu nhằm gìn giữ tài liệu lâu dài; Phát huy giá trị khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn…

Đề án sẽ thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2016 - 2020), đề án tổ chức thực hiện công tác bảo quản tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; Tổ chức thực hiện công tác phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn như biên soạn, xuất bản các ấn phẩm giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, xây dựng Trang thông tin điện tử về tài liệu mộc bản triều Nguyễn; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật cho những người trực tiếp làm công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.

Giai đoạn II (2021 - 2025), đề án tiếp tục thực hiện tu bổ, phục chế, gia cố tài liệu Mộc bản bị hư hỏng; Xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu thông tin cấp 1 và phần mềm quản lý, khai thác tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn thông qua các hình thức biên soạn, xuất bản các ấn phẩm, xây dựng các bộ phim tài liệu; Hội thảo chuyên đề; Giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn vào các trường học...

Bắc Lưu