Mời chuyên gia kiểm tra, quan trắc cầu lớn trên quốc lộ

24/09/2016 19:29

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, quan trắc các cầu lớn trên hệ thống quốc lộ.

mời chuyên gia kiểm tra, quan trắc cầu lớn trên quốc lộ

Cầu Bãi Cháy trên QL18 (Quảng Ninh)

Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN với Hội KHKT cầu đường Việt Nam và định hướng phát triển các Trung tâm kỹ thuật đường bộ, từng bước xây dựng đơn vị chuyên theo dõi các cầu lớn, các cầu có kết cấu đặc biệt theo hướng chuyên sâu, liên tục.

Theo đó, đối với công tác kiểm tra, quan trắc các cầu lớn, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Trung tâm kỹ thuật đường bộ (Tổng cục Đường bộ VN) là đầu mối phối hợp với Hội KHKT cầu đường Việt Nam và các Trung tâm KTĐB 1, 2, 3, 4 thực hiện công tác kiểm tra, quan trắc các cầu lớn trong kế hoạch sửa chữa hệ thống quốc lộ năm 2017 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp cần thiết mời các chuyên gia để thực hiện theo định hướng hợp tác giữa Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN với Hội KHKT cầu đường Việt Nam, các trường đại học, các đơn vị khoa học chuyên ngành khác và định hướng phát triển các Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ có trách nhiệm tổng hợp, quản lý báo cáo kết quả, lưu trữ số liệu quan trắc cầu lớn của Tổng cục trong việc theo dõi tình trạng cầu năm 2017 và thời gian về sau (trừ các cầu dây văng). 

Các Cục QLĐB I, II, III, IV; Cục QLĐB cao tốc; Các Sở GTVT quản lý quốc lộ ủy thác cũng phải triển khai theo nội dung trên, đồng thời chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật đường bộ lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán công tác kiểm tra, theo dõi, quan trắc cầu lớn đồng thời lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Tổng cục Đường bộ VN theo quy định. Trường hợp cần tổ chức đấu thầu, các Cục, các Sở GTVT phải xây dựng tiêu chí đấu thầu trình Tổng cục Đường bộ VN xem xét quyết định. Đối với các công việc khác thuộc trách nhiệm quản lý, kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên cầu, các Cục, các Sở GTVT kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định.

Ngọc Anh