Mỗi năm giảm từ 3-4% hộ nghèo vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

07/09/2014 07:01

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể, trong đó, phát triển kinh tế nhanh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững của kinh tế vùng.