Mỗi tháng Bộ trưởng họp một lần đổi mới đường sắt

08/05/2014 06:45

Trước yêu cầu sống còn phải đổi mới ngành Đường sắt, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu chấn chỉnh lại toàn diện điều hành, quản trị doanh nghiệp: Hạch toán, kế toán, tổ chức, điều độ, tìm kiếm khách hàng...