Môi trường kinh doanh Việt Nam tụt 6 bậc

30/10/2014 08:04

Mặc dù đã cải thiện hệ thống thông tin tín dụng quốc gia, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, song chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh thuận lợi năm 2015 của Việt Nam vẫn đứng thứ 78...

Môi trường kinh doanh Việt Nam tụt 6 bậc 1
Lĩnh vực vay vốn tụt hạng từ 30 xuống 36

So với năm 2014, năm nay, hai lĩnh vực cải thiện là: Xin phép xây dựng và đăng ký tài sản. Ba lĩnh vực không thay đổi là thực hiện hợp đồng vẫn giữ nguyên vị trí 47; giải quyết tình trạng phá sản (104) và kết nối điện (135). Năm lĩnh vực tụt hạng: Vay vốn từ 30 lùi về 36; khởi đầu kinh doanh từ 120 về 125; Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số và nộp thuế cùng lùi hai bậc về 117 và 173; thương mại xuyên biên giới lùi từ 74 về 75.

Báo cáo Môi trường Kinh doanh của WB đo lường mức độ thuận lợi trong kinh doanh của 189 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó tập trung vào 10 lĩnh vực liên quan đến vòng đời của doanh nghiệp (gồm các quy định về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thương mại quốc tế, nộp thuế và giải quyết tình trạng phá sản). Với chủ đề “Xa hơn hiệu quả”, báo cáo năm nay có ba điểm mới: Bổ sung thêm một thành phố (có số dân trên 100 triệu người) đối với 11 nền kinh tế; Mở rộng phạm vi của ba trong số 10 chủ đề: Giải quyết tình trạng phá sản, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ và tiếp cận tín dụng.

Thảo Nguyên