Mỹ cần hợp tác giải quyết vấn đề da cam/dioxin ở Việt Nam (Kỳ 1)

10/08/2014 17:29

Sang năm 1962, chương trình rải chất độc diệt cây được thực hiện trên qui mô lớn, ở nhiều vùng thuộc các tỉnh từ vĩ tuyến 17 trở vào.