Năm 2014, Bộ GTVT tiết kiệm được gần 500 tỷ ngân sách nhà nước

11/05/2015 19:17

Chỉ trong năm 2014, Bộ GTVT đã tiết kiệm được gần 500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

năm 2014, bộ gtvt tiết kiệm được gần 500 tỷ ngân sách nhà nước
Bên cạnh xây dựng được nhiều công trình giao thông trọng điểm, trong năm 2014, Bộ GTVT đã tiết kiệm được gần 500 tỷ từ ngân sách nhà nước.

Năm 2014 là năm đầu triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, được thực hiện trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; vốn, tài sản nhà nước; lao động trong khu vực nhà nước; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên; hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, từ việc triển khai, thực hiện các giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế -xã hội trong năm 2014 đã có những chuyển biến rõ rệt, đạt nhiều kết quả tích cực, đúng hướng. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch. Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 5,98%, cao hơn hai năm trước và vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp…

Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả của kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong năm 2014, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tiết kiệm được 15.263 tỷ đồng (gồm: tiết kiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước là 8.020 tỷ đồng; tiết kiệm trong đầu tư xây dựng là 7.223 tỷ đồng). Trong đó, có một số bộ, ngành có kết quả tiết kiệm cao như: Bộ GTVT tiết kiệm được 480,522 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng tiết kiệm được 290,947 tỷ đồng; Bộ Tư pháp tiết kiệm được 86,729 tỷđồng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiết kiệm được 50,719 tỷđồng... Như vậy, Bộ GTVT là một trong những đơn vị tiết kiệm được nhiều nhất từ ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chưa đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ vẫn còn xảy ra ở một số cơ quan, đơn vị. Năm 2014, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 7.072 cuộc thanh tra hành chính và 233.811 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 51.583 tỷ đồng.

Hoài Thu