Năm 2018, PVN đạt doanh thu hơn 626 nghìn tỷ đồng

09/01/2019 12:51

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng.

Keyword đầu tiên có dấu

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng

PVN vừa công bố, tổng doanh thu toàn năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017. Theo đó, PVN đã nộp ngân sách Nhà nước 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017.

Lãnh đạo PVN cho hay, tính tới thời điểm hiện tại, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018. Cụ thể, gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 12 triệu tấn quy dầu, so với mức kế hoạch năm là 10 triệu tấn quy dầu, Tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 14 ngày.

Tổng sản lượng khai thác năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu (vượt 5,0%) kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 13,97 triệu tấn, vượt 735 nghìn tấn (vượt 5,6%) kế hoạch năm.

Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm (1,54 triệu tấn) trước 18 ngày, năm 2018 đạt 1,63 triệu tấn, vượt 88 nghìn tấn (vượt 5,7%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 16 triệu vào ngày 19/7/2018. Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 170 tỷ vào ngày 2/12/2018. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 55 triệu vào ngày 30/8/2018.

Lãnh đạo PVN cho biết, năm 2018 là năm thứ ba cả nước tập trung mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016- 2020, cũng là năm thứ ba Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Keyword đầu tiên có dấu
PVN phấn đấu thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao trong năm 2019

Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực vững chắc để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ là ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

“Ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, mọi kết quả hoạt động của Tập đoàn đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP và nguồn thu Ngân sách Nhà nước; với phương châm hành động “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Tập đoàn đã đoàn kết, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra”, lãnh đạo PVN nhấn mạnh.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, PVN sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trọng tâm, gồm: Xây dựng, đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 1.1.2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn và các đơn vị.

Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2019, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2019 là 05-10 triệu tấn dầu quy đổi. Ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh. Đôn đốc, làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2019 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ- TTg ngày 29.9.2017. Thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn…

Trịnh Thị Tuyết