Năm 2019 cần cải cách gì để đột phá?

04/01/2019 07:02

Ngành GTVT đang có hai vấn đề quan trọng là tham mưu chiến lược quy hoạch và tổ chức thực hiện.