Sau 1 năm thi công, đến nay dự án đã bước sang giai đoạn nước rút
Sau 1 năm thi công, đến nay dự án đã bước sang giai đoạn nước rút
Văn Thanh