Khách đông, các đơn vị đường sắt phải điều động các đoan viên thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ hành khách.
Khách đông, các đơn vị đường sắt phải điều động các đoan viên thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ hành khách.
Kỳ Nam