Ngày mai, cử tri đi bầu từ 7h sáng - 19h tối

21/05/2016 19:23

Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, thời điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử 22/5 sẽ bắt đầu từ 7h-19h (24 tiếng).

ngày mai, cử tri đi bầu từ 7h sáng - 19h tối

Ngày hội bầu cử sẽ diễn ra trong ngày 22/5, thời điểm bỏ phiếu tính từ 7h sáng - 19h tối

 Báo cáo của Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XIV, địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nêu rõ một số công việc cần tiếp tục triển khai.

Xem video hướng dẫn Quy trình bỏ phiếu:

Bỏ phiếu từ 7h-19h

Cụ thể,các địa phương cần hoàn thành việc tổ chức để những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND thực hiện quyền vận động bầu cử đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (7h ngày 21/5/2016).

Bên cạnh đó, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu (từ 7h sáng-19h ngày 22/5) bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ bầu cử, trong đó đặc biệt lưu ý việc hướng dẫn cử tri thực hiện đúng nguyên tắc và trình tự, cách thức bỏ phiếu; cử tri không được bầu cử hộ, bầu cử thay cho cử tri khác; Hoàn thiện việc cấp phát bổ sung kinh phí cho những địa phương đặc biệt khó khăn. Làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện thông tin, liên lạc phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử; Các lực lượng tăng cường phối hợp bảo đảm công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự tuyên truyền, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động về bầu cử. Bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử.

Báo cáo thông tin về bầu cử 2 giờ/lần

Trong ngày bầu cử, để kịp thời nắm tình hình về công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí bộ phận trực thường xuyên để tiếp nhận thông tin từ Ủy ban bầu cử các cấp, Ban bầu cử và Tổ bầu cử. Đồng thời thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, liên tục định kỳ hai giờ báo cáo một lần về Hội đồng bầu cử quốc gia, với các nội dung cụ thể như: Việc tổ chức khai mạc bầu cử; Diễn biến của cuộc bầu cử; tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu; Không khí ngày bầu cử, dư luận trong Nhân dân về cuộc bầu cử và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, thời tiết ảnh hưởng đến việc bầu cử; Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội để chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

bau-cu-som

Vừa qua ở một số địa phương do đặc thù đã tiến hành tổ chức bầu cử sớm

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh có Báo cáo về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công bố danh sách người trúng cử chậm nhất sau 20 ngày

Ngay sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố gửi Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội kèm theo danh sách những người trúng cử và các loại tài liệu khác có liên quan gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia để lập biên bản tổng kết và công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước (chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử).

Căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến người trúng cử dại biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khóa XIV cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa mới về kết quả xác nhận tư cách ĐBQH tại kỳ họp đầu tiên.

Công việc đối với Hội đồng nhân dân các cấp sau ngày bầu cử, trình tự, thủ tục cũng thực hiện tương tự như vậy theo quy định tại các Điều 85, 86, 87 và 88 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hoài Thu