Nhân viên quán bê bàn ghế chạy mà không cần thu tiền của khách.
Nhân viên quán bê bàn ghế chạy mà không cần thu tiền của khách.
Văn Thanh