Cờ Đảng, cờ Tổ quốc đỏ rực tại một con ngõ ở khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc đỏ rực tại một con ngõ ở khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu
Nhóm tác giả