Tại huyện miền núi Tương Dương, cờ cũng đỏ rực các bản làng
Tại huyện miền núi Tương Dương, cờ cũng đỏ rực các bản làng
Nhóm tác giả