Nghiêm cấm công chức trao đổi, biếu trang thiết bị làm việc

10/03/2015 19:05

Dự thảo do Bộ Tài chính soạn thảo có quy định nghiêm cấm việc trao đổi, tặng, biếu trang thiết bị làm việc.

Theo Bộ Tài chính, để đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, đồng thời, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua tại các cơ quan, đơn vị thì việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị làm việc của cơ quan nhà nước gồm 6 chương, 19 điều và 4 phụ lục.

Theo đó, dự thảo nêu rõ, Nhà nước đảm bảo việc trang bị máy móc trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo chất lượng máy móc, trang thiết bị làm việc tốt, sử dụng lâu, bền; đáp ứng yêu cầu từng bước hiện đại hoá công sở.

Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh thì được áp dụng tiêu chuẩn định mức trang bị, sử dụng máy móc, trang thiết bị làm việc theo chức danh cao nhất.

Dự thảo cũng có quy định nghiêm cấm việc trao đổi, tặng, biếu, cho đối với tổ chức, cá nhân; trang bị tại nhà riêng cho cá nhân (trừ điện thoại công vụ), cho thuê, cho mượn, điều chuyển máy móc, trang thiết bị làm việc giữa các tổ chức, cá nhân khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

Dung Nguyễn