Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để lây nhiễm dịch Covid-19

13/05/2021 15:45

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, phải chịu trách nhiệm về việc lây nhiễm dịch tại đơn vị.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để lây nhiễm dịch Covid-19 1

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, phải chịu trách nhiệm về việc lây nhiễm dịch tại đơn vị.

Bộ GTVT vừa ra văn bản yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Theo đó, Bộ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 4042 của Bộ GTVT về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 8/5/2021 và Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 1/5/2021 của Văn phòng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc, họp trực tuyến. Trường hợp cần thiết phải tổ chức họp tập trung, các cơ quan, đơn vị hạn chế tối đa thành phần tham dự và phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Không tổ chức các chuyến đi công tác nếu không thật cần thiết; Trường hợp thật cần thiết phải hạn chế số người và phải đi đúng thành phần, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc để xảy ra lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Trước đó, Bộ GTVT đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19; Đẩy mạnh truyền thông, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm như: Tờ khai y tế, Bluzone.

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền quản lý, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh, sử dụng mã QR Code cho đơn vị mình tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn (bao gồm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cảng vụ, nhà ga, bến tàu, bến xe, phương tiện giao thông công cộng...).

"Các đơn vị thực hiện in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng QR Code, đồng thời kiểm soát ra, vào cơ quan, đơn vị hàng ngày đối với khách đến và đi qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm như: Tờ khai y tế, Bluzone", Bộ GTVT chỉ đạo.

Kỳ Nam