Theo người bán hàng, thời gian chơi lê bền hơn so với đào hay mai, với những cành nhiều nụ, có thể chơi đến 2 tháng.
Theo người bán hàng, thời gian chơi lê bền hơn so với đào hay mai, với những cành nhiều nụ, có thể chơi đến 2 tháng.
Việt Hòa