Người sở hữu “siêu trí tuệ” mới trả lời đúng hết những câu hỏi này

22/01/2021 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng … tháng ba”?

Quang Tùng