Nhà đầu tư BOT Bắc Bình Định có "quỵt" tiền thi công?

09/05/2017 11:11

Dù công trình đã hoàn thành, nhưng gần hai năm qua, nhà đầu tư không thanh toán khối lượng thi công cho nhà thầu.

Đình Quang